Akty prawne

1. Baza podstawowych aktów prawnych

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, ze  zm.) określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom.

Do ustawy wydane zostały następujące akty wykonawcze:

    1.     Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. z 2017 r. poz. 994)

    2.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz. U. z 2017 r. poz. 942)

    3.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 941)

    4.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 943)

    5.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956)

    6.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 940)

    7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1009)

Do postępowania w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Do postępowania w sprawach należących do właściwości konsulów stosowane są przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1545).

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w sprawach o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, stosowane są przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206).